Decider

Decider – Người quyết định (trong hành vi mua): là người quyết định mua sản phẩm nào ? chọn thương hiệu nào ? mà họ cảm...

Gatekeeper

Gatekeeper – Người gác cửa(trong hành vi mua): Nhân viên bán hàng, nhân viên tư vấn là “người gác cổng” của thương hiệu tại điểm...

Innovator

Innovator–  Nhóm(khách hàng) đổi mới: là nhóm khách hàng năng động và luôn cập nhật thông tin công nghệ mới trên thế giới, điều này...

Questionaire

Questionaire: Bảng câu hỏi trong nghiên cứu thị trường, có 02 loại: bảng câu hỏi định lượng và bảng câu hỏi định tính.