Real-time credit card authorization

Real-time credit card authorization – Nhận thực thẻ tín dụng thời gian thực: Nhận thực thẻ tín dụng tức thời, ngay khi khách hàng đang ở điểm bán hàng hoặc trên Website, trái ngược với xác thực theo lô. Khách hàng sẽ được thông báo tức thời về việc thẻ tín dụng được chấp nhận hay từ chối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *