Response-rate ratio

Response-rate ratio là một biện pháp hiệu quả của liệu pháp trong các thử nghiệm lâm sàng. Nó được định nghĩa là tỷ lệ khách hàng mục tiêu quay lại hoặc cải thiện mua hàng (số tiền nhiều hơn) so với trong nhóm khách hiện tại/hoặc nhóm khách hàng nào đó, chia cho tỷ lệ khách hàng được cải thiện trong nhóm đang khảo sát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *