Channel level

Channel level – Cấp kênh: đây là hình thức phân loại các kênh phân phối từ đó dễ dàng trong việc quản trị và định giá bán cũng như xác định khách hàng mục tiêu / chương trình thúc đẩy bán hàng phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.